Feketemosó: Béres Mihály gyanúsítotti kihallgatása

feketemoso-kisebbA sapka és a cipő az nem az, ami most is rajta van, mikor bejöttünk a rendőrségre. A kabátból adásvételi szándékból kifolyólag pénzt akart csinálni. Pénz helyett egy úszószemüvegre cserélte el, amiből csomag töltött dohányt és néhány cigaretta papírt kapott később a Gubacsi úti nappali melegedőben. A sapkát is itt cserélte el arra a kalapra, ami most rajta van. A cipőt a Gyáli úti melegedőben adta el egy szandálért cserébe, mert állítása szerint lyukacsos volt. Mármint a cipő. Bezsenyi Tamás írja az Apokrif naplóját.

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
IX. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Bűnügyi Osztály
1096 Budapest, Haller u. 7-9.
Postacím: 1453 Budapest Postafiók 35.
Tel: 06-1 266-9990 Fax: 06-1 699-3699/99666
E-mail: 9rk@budapest.police.hu

_______________________________________

Szám: 21100/627-19456/2016. bü.

JEGYZŐKÖNYV
gyanúsított kihallgatásáról

Készült a(z) IX. ker. Rendőrkapitányságon, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 365. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és az (1) bekezdés a) pontja szerint minősülő erőszakkal illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel elkövetett rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folyamatban lévő eljárásban Béres Mihály gyanúsított kihallgatása alkalmával 1096 Budapest, Haller utca 7-9. szám alatti -09. irodaszerű hivatali helyiségben 2016. június 30. napon 18 óra 56  perckor.

JELEN VANNAK

 

A nyomozó hatóság részéről:            Eljárásban résztvevők és jogállásuk:

Keveházy Mátyás r. fhdgy                                                    Béres Mihály
gyanúsított

A gyanúsított adatai:

név                                                         : Béres Mihály
állampolgárság                                         : magyar
születési hely, idő                                    : Sátoraljaújhely, 1984.12.06
anyja neve                                              : Rézműves Irén
személyazonosító okmány száma  : 992246JA
lakóhely címe                                          : Budapest,
tartózkodási hely címe                            : 1095 Budapest, IX. kerület Illatos út 10/B. (Sárga Ház Étkezde mellett lévő fészer)
telefonszáma                                         : 36-30-2573910

Tájékoztatom, hogy mind szóban, mind írásban anyanyelvét használhatja.

Közlöm Önnel, hogy a Be. 179. § (1) bekezdése alapján gyanúsítottként hallgatom ki, mert a rendelkezésre álló adatok szerint Ön megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2016.06.29. napon 21:00 óra körüli időben a Budapest, IX. kerület Aszódi út 18-20. szám alatti hajléktalanszálló előtti területen társával, Temeti Tamással Szentpáli Istvánt és Dimitrovics Dusánt bántalmazással arra kényszerítették, hogy ruházatukat részükre adják át.
Fenti cselekmény bizonyítottsága esetén alkalmas 2 rb., a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 365. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző és az (1) bekezdés a) pontja szerint minősülő erőszakkal illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel elkövetett rablás bűntettének megállapítására.

Figyelmeztetem, hogy a Be. 196. §-a alapján a gyanúsítás ténye miatt panaszt tehet
Gyanúsított válasza:

…………………………………………………………………………………………………………………

A gyanúsítást megértettem, panaszt teszek,
Nem teszek panaszt.

………………………………..

Béres Mihály
gyanúsított

A Be. 117.§ (2) bekezdése alapján figyelmeztetem, hogy nem köteles vallomást tenni, a vallomás tételét, illetőleg az egyes kérdésekre történő válaszadást a kihallgatás folyamán bármikor megtagadhatja, de bármikor dönthet úgy, hogy vallomást tesz, akkor is, ha korábban a vallomástételt megtagadta. Figyelmeztetem, hogy amit mond, illetőleg rendelkezésre bocsát, bizonyítékként felhasználható.

A Be. 117. § (4) bekezdése alapján figyelmeztetem, ha a vallomás tételét megtagadja, ez az eljárás folytatását nem akadályozza. A vallomás tételének megtagadása nem érinti az Ön kérdezési, észrevételezési és indítványtételi jogát.

Figyelmeztetem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 268. § (1) bekezdése alapján, aki mást hatóság előtt bűncselekmény elkövetésével hamisan vádol, avagy más ellen bűncselekményre vonatkozó koholt bizonyítékot hoz a hatóság tudomására, a hamis vád bűntettét követi el, amit a törvény szabadságvesztéssel rendel büntetni. * (14 év alattiaknak nem kell)

Figyelmeztetem, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 269. § alapján, aki mást hatóság előtt szabálysértéssel vagy közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegéssel hamisan vádol, mást hatóság vagy a fegyelmi jogkör gyakorlója előtt fegyelmi vétséggel hamisan vádol, vagy más ellen szabálysértésre, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegésre vagy fegyelmi vétségre vonatkozó koholt bizonyítékot hoz a hatóság vagy a fegyelmi jogkör gyakorlójának tudomására, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. * (14 év alattiaknak nem kell)

A Be. 179. § (3) bekezdése alapján figyelmeztetem, hogy védőt választhat, illetőleg védő kirendelését kérheti.

Figyelmeztetem, hogy jelen eljárásban védő részvétele kötelező és ha három napon belül nem hatalmaz meg védőt, úgy védőt rendelek ki.

Ön a Be. 43. § (2) bekezdése alapján jogosult arra, hogy a büntetőeljárásban a gyanúsítást, a vád tárgyát, ezek változását önnel közöljék, hogy jelen legyen a szakértő meghallgatásánál, a szemlénél, a bizonyítási kísérletnél, a felismerésre bemutatásnál, az eljárás során az önt érintő iratokba betekintsen. Jogosult arra, hogy megfelelő időt és lehetőséget kapjon a védekezésre való felkészülésre, a védelmére szolgáló tényeket az eljárás bármely szakában előadja, indítványokat, észrevételeket tegyen, jogorvoslattal éljen, a büntetőeljárási jogairól, kötelességeiről a bíróságtól, az ügyésztől, a nyomozó hatóságtól felvilágosítást kapjon.

A Be. 43. § (5) bekezdése alapján figyelmeztetem, hogy köteles a lakóhelyének, illetve a tartózkodási helyének címét, és annak megváltozását az elköltözés után három munkanapon belül annál a bíróságnál, ügyésznél, illetőleg nyomozó hatóságnál bejelenteni, amelyik Önnel szemben büntetőeljárást folytat. Ennek elmulasztása esetén – ha ehhez e törvény más jogkövetkezményt nem fűz – Ön rendbírsággal sújtható, és az okozott költség megfizetésére kötelezhető.

A Be. 70/B. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a nyomozás befejezéséig másolatot kaphat a szakvéleményről, valamint az olyan nyomozási cselekményről készült iratról, amelyeknél az ön jelenlétét e törvény lehetővé teszi; az egyéb iratról pedig akkor, ha ez a nyomozás érdekeit nem sérti. Az (5) bekezdés alapján a nyomozás befejezését követően ön másolatot kaphat a nyomozás azon iratairól, amelyeknek a megismerésére a 193. § (1) bekezdése alapján jogosult, amelyek egyszeri kiadása illetékmentes.

Gyanúsított válasza:

…………………………………………………………………………………………………………………..

Tájékoztatom, hogy a védő a szabályszerű értesítés ellenére nem jelent meg, a távolmaradása az eljárási cselekmény elvégzésének nem akadálya.

A jogaimra történő figyelmeztetést, tájékoztatást megértettem és kijelentem, hogy vallomást kívánok tenni.

 

………………………………..

Béres Mihály
gyanúsított

dr. Sántha Péter védő kirendelését elfogadom.

 

………………………………..

gyanúsított

A gyanúsított egyéb adatai:

Foglalkozása: takarító
Munkahelye: Lurdy Ház
Munkahely címe: Budapest, 1097. Könyves Kálmán krt. 12-14.
Munkahelyi telefonszáma: nincsen
Anyanyelve: magyar
Beszélt nyelv: –
Iskolai végzettsége: szakmunkás iskola
Családi állapota (házastársának neve): nőtlen
18 éven aluli gyermekeinek száma: 4 fő.
Gyám vagy gondnok-e? nem
Gyámság vagy gondnokság alatt áll-e? nem
Havi nettó jövedelme: 37500 Ft
a./ Munkabér megállapított összege: 37500 Ft
b./ Egyéb címen élvezett anyagi juttatások, jövedelmek (prémium, jutalék, másodállás, mellékfoglalkozás, stb.): 0 Ft
c./ Munkanélküli (rendszeres szociális segély/járulék): 0 Ft
d./ Milyen összegű évi bruttó jövedelem után fizet adót: 0 Ft
Fiatalkorúaknál és önálló keresettel nem rendelkezőknél eltartójának foglalkozása, jövedelme:
a./ Gyanúsítottal közös háztartásban élő keresők, nyugdíjasok száma: 1 fő.
Havi jövedelmük( összesen): 65000 Ft.
b./ A gyanúsítottal közös háztartásban élő eltartottak száma: 0 fő.
c./ Az a./ és b./ pontban foglaltak alapján az egy főre eső havi átlagjövedelem: 51250 Ft/fő.
Vagyoni viszonyai – ha eltartott, eltartójának – (ingó, ingatlan, értékpapír, takarékbetét, folyószámla, üzletrész, stb.): –
Tartozásai (pénzintézeti-kölcsön, tartásdíj, egyéb hatósági határozaton alapuló fizetési kötelezettségei): –
Előző büntetései (felfüggesztett büntetés, próbára bocsátás ha a próbaidő még nem telt le): csalás miatt 2 év felfüggesztett
Büntetés-végrehajtási intézetből legutóbbi elbocsátás időpontja, intézet megnevezése: 2015.01.18.
Más hatóságnál folyik-e ellene büntetőeljárás, ha igen, hol: Nincs tudomása róla
Milyen engedélyekkel rendelkezik (fegyvertartási, gépjárművezetői engedély stb.): –
Milyen úti okmányokkal rendelkezik: –
Állami szervnél, önkormányzatnál, társadalmi szervezetben, szövetkezetben, valamint érdekképviseleti szervben stb. viselt tisztsége: –
Katona volt-e, jelenleg katona-e, rendfokozata: –
Kitüntetései (polgári, katonai): –
További életrajzi adatok:

Tájékoztatom, hogy a kihallgatását követően a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII törvény 6. szakasza alapján önről fényképfelvétel készül, illetve a 44. és 46. szakasza alapján ujj és tenyérnyomat vételre kerül sor. Az 59. és 61. szakasza alapján DNS mintavételre kerül sor. A DNS minta (szájnyálka-törlet) levételi célja a DNS elemzés.

A nyilvántartásba vétel ellen panasznak helye nincs, a fényképfelvételek készítését és a mintavételt köteles tűrni. A mintaadásra kötelezett személy ellenszegülése esetén vele szemben testi kényszer alkalmazható.

A közlést tudomásul vettem.

………………………………..

gyanúsított

 

A gyanúsított vallomása:

Tudomásul veszem, hogy a védelmemre kirendelt Dr. Sántha Péter egyéb hivatalos elfoglaltságából adódóan kihallgatásomon nem tud megjelenni. Kijelentem, hogy ennek ellenére vallomást kívánok tenni. Az elém tárt gyanúsítást megértettem, az abban foglaltakat nem ismerem el.
El kívánom mondani, hogy a tegnapi este folyamán édesapámmal, id. Béres Mihállyal, valamint Temesi Tamással, akit én csak Gézának szoktam szólítani 19:00 órakor bementem az Aszódi út 18-20. szám alatti hajléktalanszállóra.
Előtte már a Vágódhíd utcában és a Haller parkban megittam egy liternyi bort. Ennél többet egyáltalán nem mertem, mivel hogy velem volt édesapám is, ezért féltem, hogy majdani illumináltságom miatt esetleg nem engednek be minket a szállóra.
Egy órája már benn lehettem, amikor az egyik szobatársamnál úgy éreztem, akit most nem tudok megnevezni, hogy rá kell szóljak, hogy mosson lábat. Emiatt kialakult egy kisebb vita a szobában közöttünk. Ezután azonnal odaszaladt a szociális munkáshoz, Márkhoz. Ő volt az elmúlt hónapokban a harmadik, aki a lábmosásra való kérés miatt fogalmazott meg panaszokat rám nézvést, ezért kitettek a szállóról.
Kérdésre elmondom, hogy a tisztálkodás számomra kardinális kérdés. Tavaly kezelés alatt álltam a Merényi Gusztáv Kórház Pszichiátriai Osztályán Budapesten (1907. Gyáli út 17-19.), az időpontra nem emlékszem, de arra határozottan emlékszem, hogy aznap kerültem be, amikor az egyik ápolt az ágyráccsal verte pépesre az egyik szobatársa fejét. Mózes Lajossal, akit én csak Blöffként ismerek, együtt vittek be minket. Engem alkohol problémák miatt, Blöfföt pedig a Péterfy Sándor utcai Kórház problémamegoldó részlegéről helyezték át, ahol egy látogatásom alkalmával közbotrányt okoztunk, a kórház dolgozóinak büntetőfeljelentése szerint. Rövid ideig tartózkodtunk a Merényi Gusztáv Kórházban, mivel fel kellett újítani az egész Pszichiátriai részleget állami felelősségvállalás céljából. Az ott eltöltött idő alatt nekem folyamatos viszolygásom alakult ki a vécére menéstől, mivel a falak lyukasak és teljes egészében penészfoltokkal voltak kialakítva. Többszöri leszíjazásom alatt alakult ki bennem a meggyőződés, hogy patkányok rághatták át magukat a falakon, ezért jelenhettek meg alaktalan alakzatok és különböző sötét színek a falakon. Blöffel kikerülésünk után átteleltünk az Aszódiban, ahol ő felvilágosított, hogy megszaporodtak az Aszódiban a patkányok, mert modernizálták a szállótól nem messze lévő Merényit. Blöff állítása szerint a kórházi patkányok pedig áthurcolkodtak az Aszódiba, mivel kilométer hosszan nem találhattak mást a környéken, mint gyárakat. Kérdésre előadom, hogy korábban is volt az Aszódiban patkány, de nem több, mint amennyit az ember úgymond nyugodt lélekkel elvisel, hiszen kikerüljük egymást és kész. Korábban nem voltam emiatt zavart állapotú, mivel a környéken elég vadászó macska volt. Az utóbbi időszakban, a felújítás után, viszont állandóan láttam a patkányokat magam körül. Megggyőződésemmé vált, hogy a Merényiből ismerős ápolatlan szag szoktatja ide őket. Ezen fentebb említett előzményeknek köszönhetően az előző két hálótársam is azt nehezményezte, hogy rájuk szóltam, hogy tisztálkodjanak rendesebben és tartsák higiénikusabban a lábukat.
Az lábmosás miatt kialakult hangos összeszólalkozás miatt kellett nekem édesapámmal együtt távoznom a szállóból. Úgy éreztem megaláztak minket. Emiatt én az édesapámmal együtt hagytam el a szállót. Édesapámat lekísértem a szálló bejárati lépcsőjéhez, a rudak mellé állítottam, amíg én visszamentem a szállóra, mert fenn maradt a melegítőfölsőm. Amikor visszaértem meglepetésemre a szálló előtt találkoztam Gézával. Beszélgetésbe elegyedtünk, majd még ott helyben cigit kértünk egy férfitól, akit talán látásból ismertem. Géza kapott tőle cigit. Én ezt követően már csak egy erőteljes csörömpölésre lettem figyelmes. A szálló bejáratának üvegajta betört, de nem láttam, hogy mi történt. Csak a férfi kiabált ezután, hogy miért bántja a Géza, ha adott neki cigit. Visszanyerve helyzetfelismerő képességemet én is kiabáltam a Gézával, hogy miért csinálta ezt.
Ezután együtt elindultunk a szemétlerakó felé. Ott tovább ittunk hármasban Gézával és a faterommal. Később csatlakozott hozzánk egy nő is, akit én csak Tinaként ismerek. Gyakorta többen lejárnak a szemétlerakóhoz. A szemétlerakónál az Aszódi és a Zombori utca találkozásánál hatósági intézkedés alapján nem lehet se szemetet, se sittet, se zöldlombot se elhelyezni, mi az ott tartózkodásunk alatt senkit sem láttunk, aki köztisztasági szabálysértést valósított volna meg. A helyiek közül itt haladnak el azok, akik a Szerelvény közben laknak, mivel az Aszódi utca végén lévő lépcsősoron lehet feljutni a kertesházakhoz.
Akik arra jöttek, azokba mind belekötött a Géza. Többeket meg is ütött. Az egyik embernek elvette a borát. Volt, akihez minden előzetes kontaktus felvétele nélkül odament és a ruháját vette el tőle. Sem én, sem faterom, sem a Tina nem bántottunk senkit. Mondtuk a Gézának, hogy ne csinálja ezt, de nem hallgatott ránk. Én az ital miatt egy idő után már nem követtem szorosan az eseményeket, vagyis hogy mi történik. Arra azonban határozottan emlékszem, hogy Géza több férfinak elvette a sapkáját, a cipőjét és a kabátját. Azt, hogy ezeken, illetve a korábban említett boron kívül bárkitől bármi mást elvett volna, én nem láttam.
A sapka és a cipő az nem az, ami most is rajta van, mikor bejöttünk a rendőrségre. A kabátból adásvételi szándékból kifolyólag pénzt akart csinálni. Pénz helyett egy úszószemüvegre cserélte el, amiből csomag töltött dohányt és néhány cigaretta papírt kapott később a Gubacsi úti nappali melegedőben. A sapkát is itt cserélte el arra a kalapra, ami most rajta van. A cipőt a Gyáli úti melegedőben adta el egy szandálért cserébe, mert állítása szerint lyukacsos volt. Mármint a cipő.
Azt nem tudom végül, hogy ezután mi történt. Azt sem tudom, hogy hogyan jutottam haza, de végül a kunyhónkban ébredtem. Géza feküdt mellettem a földön. Faterom az ágyban aludt. Tina akkor már nem volt velünk, nem tudom, hogy ő mikor vált el tőlünk. Ő egyébként a régi fegyvergyárnál lévő pincében szokott aludni.
Ezután voltunk a Gubacsi úton, majd bementünk a Gyáli úti melegedőbe. Ott hallottuk Ubori Lajostól, hogy keres minket a rendőrség. Ezért jöttünk most be a IX. kerületi kapitányságra.
El kívánom mondani, hogy én nem ütöttem meg senkit, nem vettem el senkitől semmit. Tudomásom szerint faterom és Tina sem bántott senkit, nem vettek el senkitől semmit.
Azokat a férfiakat, akiket Géza megtámadott csak köszönésnyire, leginkább látásból ismertem. Egyedül azt tudom, hogy ennek az Istvánnak, akinek elvette a ruháját, neki Pálos a beceneve.
Mikor elvette a Pálos cipőjét, cserébe odaadta neki a sajátját. Előtte egy zöldes-barna cipője volt. Pálitól egy kék cipőt vett el, aminek márkája is volt. Ezen kívül egy fehér sapkát vett el felirattal együtt egy fiatalembertől, akinek nevét nem tudnám magam elé idézni, pedig fenyegette a Géza a saját nevén. Úgy emlékszem, öt vagy maximum hat ökölcsapás alkalmazását eszközölte. Megközelítőleg három ütés után egy balhorog színlelésével le akarta húzni a sértett fejéről a sapkát. Ennek kudarcát követően rákényszerült még három célzott ütésre, hogy kényszeríthesse a sapka átadására. Emlékeim szerint a sértett a testi sértést követően először négykézláb, majd felegyenesedve hagyta el a helyszínt. A fekete szőrmés kabátot egy idős férfitől vette el, aki többszöri kérdésünkre sem válaszolt arra, hogy ilyen kánikulai melegben milyen célból visel kabátot. Géza többször megrángatta, amitől az idős férfi rosszul lett. A földön ülve várta, hogy visszadjuk neki a ruháját. Géza időről-időre bort töltött belé, amit csak az első kortyoláskor köpött vissza. Határozottan nem emlékszem, de véleményem szerint a Géza nem alkalmazott fizikai agressziót, csak itallal kínálta. Az idős férfi a többedik beletöltés után orosz hangzású lakodalmas dalokat énekelt.
Én a történtekből leginkább ennyire emlékszem.
Kérdésre elmondom, hogy Géza egyébként nem szokott velünk élni, csak most az éjszaka folyamán aludt nálunk.
El kívánom mondani, hogy sajnálom azt, hogy nem állítottam meg a Gézát. Mondtam neki, hogy ne csinálja ezt, mert felfüggesztettem van, de nem hallgatott rám, mondta, hogy nekem nem lesz bajom belőle.
Kijelentem, hogy a nyomozás befejezését követően iratismertetésen nem kívánok részt venni.

Mást az üggyel kapcsolatban elmondani nem tudok, és nem is kívánok, a felvett jegyzőkönyv az általam elmondottakat helyesen tartalmazza, melyet elolvasás után helybenhagyólag aláírok.

Az eljárási cselekmény befejezve, jegyzőkönyv lezárva 2016. június 30. napon 20 óra 47 perckor.

 

Nyomozó hatóság részéről:           Eljárásban résztvevők:

 

………………………………….                    ………………………………….

Keveházy Mátyás r. fhdgy              Béres Mihály gyanúsított

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s